Oferta ośrodka

Treningu Umiejętności Społecznych

TUS – Treningu Umiejętności Społecznych Warszawa

Doskonale rozumiemy, że jako rodzic chcesz zapewnić swojemu Promykowi najlepsze warunki rozwoju – nie tylko pod względem fizycznym czy umysłowym, ale również emocjonalno-społecznym.

Wiemy, jak duży niepokój może wzbudzać w Tobie poczucie, że Twoje dziecko nie odnajduje się w relacjach międzyludzkich.

Być może zauważasz, że reaguje dużym lękiem na kontakty z rówieśnikami, ma trudność w interpretowaniu emocji innych osób, jest zagubione i wycofane.

Wiemy, że Twoje dziecko – jak każdy człowiek, będący istotą społeczną – chce być akceptowane i nie rozumie, dlaczego jego zachowania spotykają się z negatywnymi reakcjami otoczenia.

Nie jesteście sami z tym problemem. Nasz Trening Umiejętności Społecznych pozwala dzieciom znacząco poprawić komfort funkcjonowania w grupie. Dostarcza mu narzędzi i umiejętności, dzięki którym może budować bliskie relacje z innymi ludźmi.
To inwestycja, która będzie procentować na wszystkich etapach życia Twojego dziecka – od najmłodszych lat po dorosłość. TUS-y to jego szansa na wartościowe przyjaźnie, umiejętność stawiania granic i proszenia innych o pomoc wtedy, gdy tego potrzebuje.

Nasze zajęcia dedykowane są dzieciom w wieku 3-12 lat i prowadzone są w atrakcyjnej formie zabawy. Znajdziecie u nas LEGO TUS, Plastyczno-Planszówkowy TUS oraz Sensoryczny TUS dla najmłodszych. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Skontaktuj się z nami, by zapisać swoje dziecko na TUS-y w Promyku. Nabór do grup trwa!

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to program, którego celem jest zwiększenie kompetencji niezbędnych do budowania relacji międzyludzkich – funkcjonowania w rodzinie, wśród rówieśników, w przedszkolu, szkole i innych grupach, do jakich należy dziecko.

Do kompetencji tych zalicza się regulację emocji, znajomość norm społecznych, interpretację zachowań innych osób, umiejętności komunikacyjne, wyrażanie własnego zdania, bezpieczne rozwiązywanie konfliktów i wiele innych.

Nasz Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest w grupach. W bezpiecznym i wspierającym otoczeniu dzieci mogą nabywać potrzebnych im kompetencji, rozwijać swoją świadomość emocjonalną, otwierać się na innych członków społeczności. Umiejętności te z łatwością przekładane są na codzienne życie, zwiększając komfort funkcjonowania dziecka w grupach społecznych.

Jak pomóc nieśmiałemu dziecku? Trening Umiejętności Społecznych – wskazania

Najogólniej rzecz ujmując, Trening Umiejętności Społecznych dedykowany jest dzieciom, którym trudno jest nawiązywać relacje z innymi ludźmi – rówieśnikami oraz dorosłymi, czyli opiekunami, członkami rodziny, nauczycielami. Podczas TUS-ów dzieci zapoznają się z optymalną dynamiką relacji, sposobami na bezpieczne wyrażanie złości i schematami komunikacyjnymi, które są akceptowane społecznie.
TUS-y w gabinecie Promyk w Warszawie powstały z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat, zmagających się z trudnościami w obszarze funkcjonowania społecznego.

Ciepło zapraszamy do nas m.in.:

 • Dzieci, u których zdiagnozowano (lub podejrzewa się) całościowe zaburzenia rozwojowe, takie jak Zespół Aspergera, autyzm dziecięcy, autyzm atypowy.
 • Dzieci, które mają trudności w komunikacji, nawiązywaniu relacji interpersonalnych, trzymające się „z boku” grupy rówieśniczej, niechętne do współpracy.
 • Dzieci, które zmagają się z dużą nieśmiałością, dużym poziomem lęku lub objawami fobii społecznej.
 • Dzieci, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się ADHD, a także dzieci, u których występują problemy z koncentracją.
 • Dzieci, u których obserwuje się trudności w samoregulacji emocjonalnej, wyrażane poprzez gwałtowne, agresywne zachowania i nieadekwatne reakcje.
 • Dzieci, które mają trudność w rozumieniu i stosowaniu się do powszechnie przyjętych zasad życia społecznego. Może manifestować się to poprzez uporczywe naruszanie granic innych ludzi i zachowania nieakceptowane społecznie.
 • Dzieci, u których obserwuje się problemy z asertywnością, brak umiejętności stawiania granic.
 • Dzieci, które nie akceptują krytyki i odmiennego zdania.

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko potrzebuje wsparcia w postaci Treningu Umiejętności Społecznych lub zasugerował Ci to specjalista, który je konsultował, skontaktuj się z nami lub odwiedź gabinet Promyk przy ulicy Odolańskiej 10 w Warszawie.

Dlaczego dziecko nie ma przyjaciół, czyli o przyczynach trudności

Dlaczego moje dziecko…? To pytanie, które trudno wyprzeć. Wiemy, że zadaje je sobie wielu rodziców.
Przyczyny nieprawidłowego rozwoju społecznego mogą mieć podłoże fizjologiczne. Mogą być one objawem określonych zaburzeń rozwojowych, które wpływają na działanie układu nerwowego (np. Zespół Aspergera), powodując charakterystyczne problemy – trudności w rozpoznawaniu własnych i cudzych emocji, nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych.

Warto przy tym zauważyć, że spektrum autyzmu jest bardzo różnorodne. Neuroatypowość dziecka może manifestować się poprzez subtelne, trudne do wychwycenia objawy – bez zaburzenia rozwoju intelektualnego i języka funkcjonalnego.
Innymi słowy: Twoje dziecko może rozwijać się prawidłowo, a jednocześnie mierzyć się z pewnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym ze względu na indywidualny sposób funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (neuroróżnorodność).

W innych przypadkach za niedostosowanie społeczne odpowiadają niewłaściwe schematy zachowań, wyniesione z domu lub innych miejsc, w których dziecko doświadcza kontaktów z ludźmi. Mogą być to przekonania na temat tego, że innym nie można ufać, lepiej się nie wychylać lub trudne doświadczenia, związane z przemocą, prześladowaniem rówieśniczym i innego typu nadużyciami.

Nieśmiałość dziecka nie musi świadczyć o żadnych nieprawidłowościach czy zaburzeniach. Może być po prostu jedną z cech jego charakteru. W takim wypadku TUS-y również mogą okazać się bardzo cenne, otwierając dziecko na innych ludzi, obniżając poziom lęku i wzmacniając pewność siebie.
Trening Umiejętności Społecznych – Warszawa
Trening Umiejętności Społecznych w gabinecie Promyk realizowany jest poprzez aranżowanie interakcji pomiędzy dziećmi. Nasi terapeuci czuwają nad tym, by atmosfera spotkań była przyjazna i bezpieczna. Wspierają dzieci i przekazują im zrozumiałe wskazówki.

Podczas zajęć dzieci dowiadują się, jakie zwroty i zachowania uznaje się społecznie za agresywne, a jakie za asertywne. Mogą dowiedzieć się, jak określone zachowania interpretowane są przez grupę i jak można je zmienić, by były akceptowane społecznie i przynosiły oczekiwany przez dziecko skutek.
Podczas TUS-ów dziecko uczy się, jak wchodzić i jak utrzymywać relacje społeczne. W praktyce oznacza to:

 • Naukę witania i przedstawiania się.
 • Naukę inicjowania rozmowy, słuchania i prowadzenia dyskusji.
 • Naukę rozpoznawania i regulowania własnych emocji.
 • Naukę rozpoznawania i informowania o swoich potrzebach.
 • Naukę współpracy w ramach różnych grup społecznych.
 • Naukę rozwiązywania konfliktów w konstruktywny i bezpieczny sposób.
 • Naukę asertywności, wyrażania własnego zdania i stawiania granic innym członkom społeczności.
 • Naukę wchodzenia w różne sytuacje społeczne.
 • Naukę odpowiedniego reagowania na potrzeby innych członków grupy, przy poszanowaniu dla własnych granic.
 • Naukę dostrzegania i adekwatnego reagowania na emocje innych osób.
 • Naukę obowiązujących norm społecznych.
 • Naukę zwracania się o pomoc do innych osób.
 • Rozwój empatii.

Zajęcia TUS w Promyku prowadzone są w formie zabawy dostosowanej do wieku, potrzeb oraz zainteresowań dzieci. Oferujemy LEGO TUS, Plastyczno-Planszówkowy TUS oraz Sensoryczny TUS, stworzony z myślą o najmłodszych dzieciach. TUS-y odbywają się w trybach semestralnych.

Korzyści z udziału w Treningu Umiejętności Społecznych w Warszawie

Uczestnictwo w Treningu Umiejętności Społecznych może przynieść dzieciom wiele korzyści, ulgi psychicznej i narzędzi komunikacyjnych.

Tym, co najczęściej obserwujemy u uczestników zajęć w gabinecie Promyk, są lepsze relacje – zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Dzieci nawiązują nowe znajomości, przyjaźnie, lepiej odnajdują się w grupie i chętniej współpracują z innymi.

Dzięki TUS-om dzieci zyskują większą pewność siebie. Lepiej radzą sobie z trudnymi emocjami, które potrafią trafnie rozpoznawać i wyrażać w bezpieczny sposób. Asertywnie wyznaczają własne granice i szanują te, które stawiają inni ludzie.

Każda z tych kompetencji jest bezcenna i pozwala dobrze funkcjonować dzieciom w społeczeństwie. Narzędzia, które otrzymują na TUS-ach, pozostaną z nimi na całe życie.

Zapraszamy na Treningu Umiejętności Społecznych w Warszawie ul. Odolańska 10

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.