Przeczytaj

Regulamin

 1. Ośrodek Konsultacyjno-Terapeutyczny „Promyk” jest niepubliczną placówką, świadczącą odpłatnie usługi dla dzieci w zakresie rehabilitacji, terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej oraz konsultacje lekarskie.
 2. Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszym Ośrodku u specjalisty, z którym rodzice wspólnie ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 3. Rodzice są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 4. Opłaty za terapię indywidualną i grupową dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zawsze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Płatności dokonuje się w recepcji ośrodka,gotówką lub kartą.
 5. Rodzice zobowiązani są do poinformowania o nieobecności dziecka na zajęciach w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 10 rano. Nieobecność należy zgłosić w recepcji ośrodka. Wkazane jest odwoływanie wizyt za pomocą wiadomości SMS. W przypadku, gdy zajęcia zostaną odwołane w późniejszym terminie niż wyżej podany, opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 6. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.
 7. Opłata za zajęcia indywidualne odwołane w ustalonym regulaminem terminie, przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc, chyba że jest to ostatni miesiąc terapii lub koniec roku szkolnego. Wtedy opłata zwracana jest w tym samym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto, tj. w tej samej formie, w jakiej została dokonana.
 8. Rodzice nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 9. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty, z wyjątkiem dni świątecznych.
 10. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 11. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 12. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.
 13. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 14. Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania rodzicom okresowych informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 15. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez rodziców zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.

Oglądaj nas

Nasze wideo

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje promyka

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.